Support Chalmers Teknikpark - 031 69 01 00 (09 - 16)

16 FRAMGÅNGSRIKA ÅR I SVERIGE

Fri frakt - Leveranser 1-3 dagar - Delbetala, Faktura

ÖVER 30000 NÖJDA KUNDER

     
Vattenfilterkanna Alkalisering Alkalizing water filter pitcher, 2.5 liters

Alkalizing water filter pitcher, 2.5 liters

Item ID: 1-4910
  • Unique alkalizing filter cartridge for water filter pitcher​
  • Replaceable filter cartridge​
  • Best in Test!
€119
Available
Not in stock
.
Not in stock
  •   1 Års Garanti
  •   Fri Frakt
  •   3-5 Dagars Leverans
  •   Alltid Öppet Köp
  •  
Description
Specification

Specifikationer

 

Kapacitet: 4000 liter (6-12 månader)

Filterpatron ingår: Ja 

Filter media: Alkalisering

Mått mm (L x H x B):  220 x 270 x 100

Tål maskindisk : Ja

Vattenfilterpatron ingår: Ja

Alkaliserande vatten-filter-patron: Alkaliserande vattenfilterpatron som förbättrar alkalinitet och syrebildning i ditt vatten. Vattnet rinner genom Ionizer-medium, innehållande magnesium och kalcium för att öka syreanordningen.

 

Information

Till denna vattenfilterkanna för alkalisering ingår en vattenfilterpatron för alkalisering av vatten. Vattenfilterpatron har en akaliseringskapacitet för 4000 liter eller 12 mån.

 

Alkaliserande vattenfilterpatronen ökar alkaliniteten och syreförmågan i ditt vatten.

Alkalinitet är ett mått på vattnets buffertförmåga, det vill säga dess förmåga att neutralisera försurning. Om vattnet har en hög alkalinitet har vattnet en god buffertförmåga mot försurning.

Alkalinitet i svenska grundvatten är generellt låg eftersom en stor del av landets yta utgörs av urberg. Urberget är tämligen svårvittrat och ger upphov till svårvittrade jordarter som ger sämre skydd mot försurning än jordarter med mer lättvittrade mineral som exempelvis kalciumkarbonat.

Alkalinitet är ett mått på vattnets förmåga att tåla tillskott av oxoniumjoner, H3O+, utan att reagera med en kraftig pH-sänkning, det vill säga ett mått på vattnets buffertkapacitet. Karbonatsystemet är i de flesta naturliga vattendrag det mest betydande buffertsystemet. När ett överskott av oxoniumjoner tillsätts i form av en syra har karbonatsystemet möjlighet att använda oxonimjoner till att bilda bikarbonat (vätekarbonat HCO3) som varken är sur eller basisk och därav kommer pH att vara oförändrat. Hur bra buffertförmågan är bestäms av koncentrationerna av de ingående ämnena i karbonatsystemet, ju högre koncentrationer desto högre är buffertförmågan[1].

Alkalinitet är viktigt i vattenverk bland annat för att kunna kontrollera pH-värdet och för att optimera olika processteg. Processer som påverkar alkaliniteten är bland annat karbonatutfällning, pH-justering, avhärdning och flockning.

Idealvärdet för total alkalinitet är mellan min 60 och högst 120 ppm, men avvikelser uppåt kan förekomma utan att det behöver föranleda åtgärd. 

 

Upp till 200 gånger billigare än vatten på flaska, dessutom miljövänligt 

Läs mer

Vattenfilter för renare vatten
Vattenfilter-guide
Vilken vattenrenare skall jag välja?

Rent vatten och ren miljö
Om vatten

Read more

Specifications

 

 

Capacity: 4000 liters (6-12 months)

Filter cartridge included: Yes

Filter media: Alkalizing

Dimensions mm (L x H x W): 220 x 270 x 100

Dishwasher safe: Yes

Included water filter cartridge: Yes

Alkaliserande vatten-filter-patron: Alkaliserande vattenfilterpatron som förbättrar alkalinitet och syrebildning i ditt vatten. Vattnet rinner genom Ionizer-medium, innehållande magnesium och kalcium för att öka syreanordningen.

 

 

Information

Alkalizing water filter cartridge: Alkalizing water filter cartridge that enhances alkalinity and oxygenation in your water. The water passes through an ionizer medium containing magnesium and calcium to increase oxygenation.

 

The alkalizing water filter cartridge increases the alkalinity and oxygenation capacity of your water.​

Alkalinity is a measure of the water's buffering capacity, which refers to its ability to neutralize acidity. If water has high alkalinity, it has a good buffering capacity against acidity.

In Swedish groundwater, alkalinity is generally low because a significant part of the country's surface is composed of bedrock. Bedrock is relatively resistant to weathering and gives rise to poorly weathered soils that provide less protection against acidification compared to soils with more easily weathered minerals such as calcium carbonate.

Alkalinity is a measure of the water's ability to tolerate additions of hydronium ions, H3O+, without reacting with a significant pH decrease. It is a measure of water's buffering capacity. The carbonate system is the most significant buffering system in most natural watercourses. When an excess of hydronium ions is added in the form of an acid, the carbonate system can utilize hydronium ions to form bicarbonate (hydrogen carbonate HCO3), which is neither acidic nor basic, thereby keeping the pH unchanged. The effectiveness of the buffering capacity is determined by the concentrations of the components in the carbonate system: the higher the concentrations, the higher the buffering capacity.

Alkalinity is important in water treatment plants, among other reasons, to control the pH value and optimize various process steps. Processes that affect alkalinity include carbonate precipitation, pH adjustment, water softening, and flocculation.

The ideal range for total alkalinity is between a minimum of 60 ppm and a maximum of 120 ppm, but deviations upward can occur without requiring corrective action.

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller funderingar
Clearly of Sweden - Chalmers Teknikpark - 031 69 01 00

Clearly XPRESS

Värför filtrera?

Kundservice

Köpvillkor

Om Clearly of Sweden

Customer Login

     

Back to top
Produced by:  Wikinggruppen